Deel deze pagina via:

Gedragscode PRC Delta

Veilig sporten bij PRC Delta

De Putse Renners Club Delta (PRC Delta) vindt veiligheid in alle opzichten belangrijk.
Elke sporter of bezoeker moet zich veilig en op zijn of haar gemak voelen als hij of zij bij PRC Delta een training, wedstrijd of ander evenement bezoekt of er aan deelneemt.

Bij PRC Delta worden twee disciplines van de wielersport beoefend: wegrijden en veldrijden.
Leden hebben de juiste vaardigheden om de sport goed en veilig te kunnen beoefenen. Het bijbrengen van vaardigheden begint bij de jeugd, maar loopt door tot nieuwelingen, junioren en senioren: gediplomeerde en ervaren trainers leiden onze renners op. Er wordt getraind op ons parkoers aan het Wielrenpad 2 in Spijkenisse, maar ook worden –onder begeleiding- buitenritten gehouden.
Bij wedstrijden of evenementen zijn gediplomeerde EHBO’ers aanwezig in geval van evt. valpartijen of ongelukken.

De term “veilig” ziet ook op houding en onwenselijk (grensoverschrijdend) gedrag.
Het bestuur van PRC Delta vindt het belangrijk om een zo sociaal mogelijk en veilige sportomgeving te creëren, zonder pestgedrag, discriminatie, misbruik of geweld.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag is bewust of onbewust, verbaal of non-verbaal gedrag, dat door degene die ermee wordt geconfronteerd als ongewenst en onprettig wordt ervaren.

Grensoverschrijdend gedrag vindt plaats op psychologisch, fysiek, seksueel, financieel en materieel vlak. Het gaat om handelingen, maar ook over het ontbreken van handelingen.
Grensoverschrijdend gedrag ontstaat vaak door machtsverschil, waarbij één van beide partijen (het slachtoffer) geen weerstand kan bieden. De persoonlijke grens van het slachtoffer wordt niet gerespecteerd. Context en perceptie zijn daarbij heel belangrijk. Daarnaast dient men zich ook te realiseren dat grensoverschrijdend of ongewenst gedrag lang niet altijd bewust wordt vertoond. Het gaat om álle vormen van grensoverschrijdend gedrag die de kwaliteit van het sporten en het functioneren van het individu in algemene zin negatief beïnvloeden. Fysiek, verbaal of non verbaal, actief of passief.

PRC Delta zet hulpmiddelen in en neemt een aantal maatregelen ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag, zoals het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers en het hanteren van kernwaarden en gedragsregels.

Daarnaast is communicatie een belangrijk element. Zo wordt het onderwerp grensoverschrijdend gedrag besproken tijdens de overleggen met jeugdcommissie en jeugdtrainers. Door het hier met elkaar over te hebben creëren we bewustwording van de rol van jeugdbegeleiders en jeugdtrainers ten opzichte van de jeugdleden en houden we elkaar scherp en alert op mogelijke signalen of risico’s.

Het onderwerp grensoverschrijdend gedrag zal jaarlijks geagendeerd worden op de Algemene Ledenvergadering.

Meer over de VOG, de kernwaarden en gedragsregels leest u verderop in dit document. Ook wordt informatie verstrekt over de vertrouwenscontactpersoon.

 

Kernwaarden & Gedragsregels 

Iedereen die PRC Delta bezoekt als lid, sporter, supporter of deelnemer aan een evenement onderschrijft de kernwaarden en de gedragsregels van de vereniging, die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat doet, is van harte welkom!

PRC Delta streeft een open cultuur na, waarbij de volgende kernwaarden gehanteerd worden:

"Iedereen moet bij PRC Delta plezier kunnen beleven aan de wielrensport."
Als een rode draad door deze uitgangspunten loopt: sportiviteit, veiligheid en respect.
Samen staan voor een faire sport!

De kernwaarden worden verder uitgewerkt in gedragsregels. Het bestuur en leden van PRC Delta kunnen te allen tijde iemand naar de geldende gedragscodes verwijzen of erop aanspreken. Leden en bezoekers zijn aanspreekbaar op niet-naleving van de gedragsregels van de vereniging.
Bij herhaaldelijk niet-naleving van deze regels is het bestuur gerechtigd om passende maatregelen te treffen. Het bestuur beslist in zaken waarin dit reglement niet voorziet.

Wij vragen van alle leden, jeugdleden, hun ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de gedragsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

Algemene gedragsregels PRC Delta voor leden, jeugdleden en ouders/verzorgers van jeugdleden.
Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve toeschouwer of degene die meehelpt (een functie bekleedt) binnen een vereniging:

Wees open. Wanneer je wordt gevraagd iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport (telnr. 0900 – 202 55 90).

 

 

Aanvullende gedragsregels voor ouders / verzorgers

Ouders en verzorgers vervullen een belangrijke rol bij deze sport. Zonder uw hulp, tijd en betrokkenheid kan een kind deze sport niet uitoefenen. Betrokkenheid en enthousiasme zijn mooie en fijne eigenschappen. Het kan voorkomen dat uw enthousiasme bij een kind ongewild overkomt als een gevoel om te moeten presteren. En dat is niet het meest belangrijk. Plezier in de sport en plezier met elkaar, dat staat bovenaan. Om u te helpen een goede "wielren ouder" te zijn, gelden de volgende gedragsregels:


Aanvullende gedragsregels voor trainers, coaches en begeleiders

Een trainer, coach en begeleider:

 

 Aanvullende gedragsregels voor bestuurders

Een bestuurder:

Neemt meldingen van onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag serieus. Treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen.

VOG voor vrijwilligers

De inzet van vrijwilligers is van enorm groot belang binnen de onze vereniging. Sterker nog: zonder vrijwilligers is het niet mogelijk om de vereniging ‘levend’ te houden.
Het bestuur van PRC Delta heeft de taak om alle leden in een veilige omgeving te kunnen laten sporten. Eén van de maatregelen die genomen wordt om seksuele intimidatie te voorkomen of in ieder geval verkleinen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers, die werken met jeugdleden en kwetsbare groepen.

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven op de club. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers en/of begeleiders. En het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij de sportclub kunnen uitoefenen. Door als club een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

Onder verwijzing naar het advies van de KNWU worden aan alle bestuursleden en functionarissen die werken met kwetsbare doelgroepen, zoals jeugd en/of sporters met een fysieke of verstandelijke beperking een VOG gevraagd. Hieronder vallen o.a. ploegleiders, trainers, coaches, leden jeugdcommissie. Een en ander ter beoordeling van het bestuur.

Daarnaast zal met nieuwe vrijwilligers een intakegesprek gevoerd worden om deze persoon beter te leren kennen, door te vragen naar de motivatie van de vrijwilliger om met jeugdleden te willen werken, eventueel referenties nagaan (na goedkeuring van de vrijwilliger) of een backgroundcheck doen als hier aanleiding toe ontstaat en de gedragsregels kenbaar te maken.

Aan alle vrijwilligers* wordt gevraagd om hun handtekening te zetten onder de onderwerping aan het tuchtrecht (zie bijlage 1). Dit schept duidelijkheid en maakt dat de vrijwilliger aangesproken kan worden op grensoverschrijdend gedrag.

*Leden van de vereniging zijn via hun lidmaatschap gebonden aan de bond en daarmee aan het sport tuchtrecht. Zij hoeven deze verklaring dus niet te ondertekenen. Dat is al gebeurd in het lidmaatschapscontract.

De vertrouwenscontactpersoon


Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de kernwaarden van respect, vriendschap en
fair play aantasten.

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten.
De VCP luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De VCP kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Vertrouwenspunt
Het NOC*NSF heeft een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Zit je ergens mee? Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90 (gratis) of stel je vraag via Whatsapp op 06-53646928.

Vertrouwenscontactpersoon KNWU
Leden die contact willen leggen met een vertrouwenscontactpersoon, kunnen op dit moment contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de KNWU.

Tijdens kantooruren is de VCP bereikbaar via 085-070 1985. Bij geen gehoor kan een bericht achter gelaten worden met wanneer je bereikbaar bent, zodat de VCP weet wanneer je terug gebeld kunt worden. Je kunt de VCP ook een e-mail sturen (vcp@knwu.nl). Er is binnen de KNWU altijd een VCP beschikbaar.

Anonieme meldmogelijkheid
De KNWU heeft ook een anonieme meldmogelijkheid ingericht via SpeakUp. Via dit systeem kun je een bericht achterlaten zonder dat wij je kunnen herleiden. Zo kunnen we met elkaar communiceren via berichten. Met de unieke inlogcode die je krijgt is jouw melding veilig afgeschermd. Je hebt zelf de regie of en wanneer je naar voren treedt.

Vertrouwenspersoon PRC Delta
PRC Delta heeft nog geen vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging. In het netwerk wordt gezocht worden naar een persoon die deze rol op zich wil nemen en hiervoor opgeleid kan worden. Leden die contact willen leggen met een VCP, kunnen vooralsnog terecht bij het vertrouwenspunt sport of met de VCP van de KNWU.